डाऊनलोड

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-02-2018 New 21-02-2018 0.45
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 31-12-2017 अखेर 09-01-2018 0.23
ऊसदर देय अहवाल 15.12.2017 22-12-2017 0.43
महसूल विभागणी सूत्रानुसार अदायगी शिल्लक असलेले कारखाने – 29 09-11-2017 0.11
महसूल विभागणी सूत्रानुसार निघणाऱ्या दराएवढा किंवा त्यापेक्षा ज्यादा दर देणारे कारखाने – 80 09-11-2017 0.15
महसूल विभागणी सूत्रानुसार नुसार FRP पेक्षा कमी दर निघणारे मात्र FRP प्रमाणे किंवा त्यापेक्षा ज्यादा दर देणारे कारखाने - 30 09-11-2017 0.11
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 05-05-2017 0.00
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2015-16 New 14-03-2017 1.22
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2014-15 14-03-2017 0.84
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2016-17 New 14-03-2017 1.03