डाऊनलोड

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
ए.एम.सी. सूचना 03-07-2017 1.07
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 05-05-2017 0.00
टोनर रिफिलिंग जाहिरात 25-03-2017 0.37
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2015-16 New 14-03-2017 1.22
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2014-15 New 14-03-2017 0.84
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2016-17 New 14-03-2017 1.03
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे परिव्यय लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील परिव्यय लेखापरिक्षकांची यादी New 20-01-2017 0.13
साखर आयुक्तालयाकरिता पुरवठा करावयाच्या सामुग्रीचा तपशील New 20-01-2017 0.90
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे उर्जा लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील उर्जा लेखापरिक्षकांची यादी. New 20-01-2017 0.00
निविदा सूचना – व्यय लेखापरिक्षकांची निवड व यादी तयार करणेबाबत 14-09-2016 0.04