डाऊनलोड

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
महसूल विभागणी सूत्रानुसार अदायगी शिल्लक असलेले कारखाने – 29 09-11-2017 0.11
महसूल विभागणी सूत्रानुसार निघणाऱ्या दराएवढा किंवा त्यापेक्षा ज्यादा दर देणारे कारखाने – 80 09-11-2017 0.15
महसूल विभागणी सूत्रानुसार नुसार FRP पेक्षा कमी दर निघणारे मात्र FRP प्रमाणे किंवा त्यापेक्षा ज्यादा दर देणारे कारखाने - 30 09-11-2017 0.11
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 05-05-2017 0.00
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2016-17 New 14-03-2017 1.03
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2014-15 14-03-2017 0.84
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2015-16 New 14-03-2017 1.22
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे परिव्यय लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील परिव्यय लेखापरिक्षकांची यादी 20-01-2017 0.13
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे उर्जा लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील उर्जा लेखापरिक्षकांची यादी. 20-01-2017 0.00
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणाऱ्या नोंदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 14-06-2016 0.27