डाऊनलोड

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 05-05-2017 0.00
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2015-16 New 14-03-2017 1.22
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2014-15 14-03-2017 0.84
साखर आयुक्तालयातील पदांचा तपशील - 2016-17 New 14-03-2017 1.03
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे परिव्यय लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील परिव्यय लेखापरिक्षकांची यादी 20-01-2017 0.13
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे उर्जा लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील उर्जा लेखापरिक्षकांची यादी. 20-01-2017 0.00
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणाऱ्या नोंदणीकृत पुरवठादारांची यादी. 14-06-2016 0.27
नवनियुक्त व्यवस्थापिक संचालक कार्यशाळा 03-05-2016 1.58
एमडी पॅनल करिता निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 10-04-2015 0.03
एमडी पॅनल निकाल 10-04-2015 0.25