अद्ययावत बातम्या
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-04-2018 News
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 31-03-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 15-03-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 28-02-2018
ऊसदर देय अहवाल 15.12.2017
गाळप परवाना परिपत्रक – 2017-18
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे उर्जा लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील उर्जा लेखापरिक्षकांची यादी.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीचे परिव्यय लेखापरिक्षण करण्यासाठी घोषीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील परिव्यय लेखापरिक्षकांची यादी.
साखर आयुक्तालयाकरिता पुरवठा करावयाच्या सामुग्रीचा तपशील
निविदा सूचना – व्यय लेखापरिक्षकांची निवड व यादी तयार करणेबाबत
निविदा सूचना – ऊर्जा लेखापरिक्षकांची निवड व यादी तयार करणेबाबत
गाळप परवाना परिपत्रक 2016-17
नवनियुक्त व्यवस्थापिक संचालक कार्यशाळा
राज्य शासन राजपत्र क्त. 178 दिनांक 20-10-2015
ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर विमा योजना परिपत्रक 2015-16
गाळप परवाना परिपत्रक 2015-16
ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन सूचना परिपत्रक
साखर आयुक्तालयास महाराष्ट्र शासनाचे दोन 'राज्य ई-प्रशासन पुरस्कार'
अधिसुचना- कच्ची साखर 2014
साखर कारखान्यांना कर्ज उभारणी मर्यादा वाढवून देण्याबाबत