सांख्यिकी शाखा

i cheated on my husband with my ex why would my husband cheat should i tell my husband i cheated on him

श्रीमती सुषमा जाधव 
संख्याशास्त्रज्ञ
दूरध्वनि क्र.: 020-25538041
ई-मेल : stat.officer@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख : 31 मे, 1975
शैक्षणिक पात्रता : एम. एस्. सी. (सांख्यिकी), बी. एड.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • संशोधन अधिकारी, सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी नागपुर विभाग
  • सांख्यिकी अधिकारी, उपसंचालक आरोग्य विभाग, कोल्हापुर मंडळ.
  • सहा. संख्याशास्त्रज्ञ, सहकार आयुक्तालय, पुणे
  • उपसंचालक (सांख्यिकी), रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, नवी मुंबई

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध सांख्यिकी माहितीचे संकलन आणि एकत्रीकरण.
  • पाक्षिक ऊस दर देयबाकी अहवालांचे एकत्रीकरण.
  • ई प्रशासन आणि संगणकीकरणाशी संबंधीत कामे.