लेखापरिक्षण शाखा


श्री केशव भिमराव तेलंग
श्री केशव भिमराव तेलंग
प्र.सहनिंबधक लेखापरिक्षण
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
jtdir.audit@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
06/05/1962
शैक्षणिक पात्रता :
बी.कॉम, डी.बी.एम, जी.डी.सी.ऍड.अे

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • विशेष लेखापरिक्षक (वर्ग-1) सहकारी संस्था (साखर),सांगली
  • व्दितीय विशेष लेखापरिक्षक (वर्ग-1) सहकारी संस्था (साखर),सांगली

भूमिका :

  • वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तयार करणे.
  • वैधानिक/चाचणी/फेर लेखापरीक्षेची कारवाईसाठी सादर करणे.
  • लेखापरीक्षा शुल्क वसुली व आकडेवारी संकलित करणे.
  • सहकारी साखर कारखान्याचे वेगवेगळे आर्थिक प्रकरणाची छाननी.
  • दोष दुरुस्ती अहवाल सहकारी साखर कारखान्याकडून आल्यावर त्यावरील पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणे.
  • लेखापरीक्षा विषयक माहितीचे संकलन व सादरीकरण.
aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women