संचालक प्रशासन


किशोर तोष्णीवाल
श्री. डॉ. किशोर तोष्णीवाल
संचालक - प्रशासन
दूरध्वनि क्र.:
(020) – 25538041-44
ई-मेल :
director.admin@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
6 नोव्हेंबर 1961
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एस्. सी. (कृषी), पी.एच.डी, एल.एल.बी.

यापूर्वी भूषविलेली पदे:

  • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे व बीड.
  • विशेष कार्य अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुबंई.
  • कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, मुबंई.
  • विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे.
  • कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
  • कृषी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
  • संचालक, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे, पुणे.
aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women