माननीय सचिव


श्री एस. एस. संधू
श्री एस. एस. संधू
प्रधान सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
दूरध्वनि क्र. :
(022) 22025283/ 22813823
ई-मेल :
psec.coop@maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
09 जुलै, 1958
शैक्षणिक पात्रता :
बी. ए. पॉलिटिकल सायन्स्

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग
  • प्रधान सचिव, महसूल
  • प्रधान सचिव, कौशल्य विकास विभाग