माननीय मंत्री


नामदार मा. श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख
नामदार मा. श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख
सहकार मंत्री, महाराष्ट्र शासन
दूरध्वनि क्र. :
022- 22831983/ 22025313
ई-मेल :
min.cmt@maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
12 मार्च 1957

विद्यमान पदे

  • मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन
  • विधानसभा सदस्य, माढा, सोलापूर

यापूर्वी भूषविलेली पदे:

  • 2014 - विधानसभा सदस्य, माढा, सोलापूर
  • 2004 - लोकसभा सदस्य, सोलापूर
  • 1998 - विधानपरिषद सदस्य, सोलापूर